پرش لینک ها

دکمه ها

اندازه های نامحدود

خیلی کوچک اندازه کوچک اندازه متوسط اندازه بزرگ خیلی بزرگ خیلی بزرگ

اشکال مختلف

شکل پیش فرض کمی انحنا دکمه منحنی دکمه گرد

برچسب ها، آیکون ها و موقعیت های خود را اضافه کنید

ما چگونه کار می کنیم ببینید که چگونه کار می کند ببینید ما چگونه کار می کنیم فیلم را ببینید

گرادیان و سایه جعبه

دکمه گرادیان
سایه جعبه