پرش لینک ها

طبع یا پراکریتی هر فرد

عناصر اصلی در آیورودا آب ، خاک ، هوا ، آتش و فضا می باشند که هر چیزی در دنیا چه جاندار و چه بی جان از ترکیب این پنج عنصر ساخته شده است.
واژه سانسکریت “دوشا” اساس و معیار طب آیورودا در تشخیص و درمان بیماری هاست. دوشا ها در اصل حاصل ترکیب 5 عنصر اصلی جهان هستی می باشند که هریک از انسان ها ترکیب منحصر به فردی از سه دوشای زیر هستند :
o واتــا = فضا و هوا
o پیـتـا = آب و آتش
o کـافـا = آب و خاک
این سه ترکیب تمام عملکردهای سایکوبیولوژیکی و ویژگی های فیزیکی ذهن و بدنمان، ازجمله ظاهر، وضعیت ذهنی، حافظه، ظرفیت گوارش، علائق و بیزاری های شخصی مان را کنترل و همچنین بیماری هایی را تعیین می کنند که مستعد مبتلا به آنها هستیم.
هر انسان با توجه به آیتم ژنتیک، زمان، مراحل مختلف سنی، فصول و بسیاری از موارد دیگر ترکیب منحصر به فردی از دوشا های فوق را دارد.

یک دیدگاه بگذارید

نام*

وب‌سایت

دیدگاه